Nederlandse wetgeving omtrent pedofilie en pedoseksualiteit

Volgens de Nederlandse wetgeving is geen enkele seksuele geaardheid strafbaar, dus op pedofiele gevoelens hebben en daarover fantaseren staat logisch gezien geen straf. Kort samengevat komt het er op neer dat elke vorm van seksueel contact met iemand die jonger is dan 16 jaar echter wel strafbaar is. Sinds 1 oktober 2002 is de toegestane leeftijd van deelname aan pornografische afbeeldingen verhoogd naar 18 jaar, en is ook virtuele kinderporno strafbaar geworden.

Hieronder volgen alle artikelen uit de Zedenwet die te maken hebben met pedoseksualiteit. Let op: deze wetsteksten zijn niet meer volledig actueel. Raadpleeg indien nodig altijd de meest actuele wettekst zoals uitgegeven door de overheid.

XIV Misdrijven tegen de zeden

Art. 240a

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft hij die een afbeelding of voorwerp, waarvan de vertoning schadelijk is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar.

Art. 240b 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft.

 2. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt.

Art. 244


Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Art. 245


Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Art. 247


Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

Art. 248 1. Indien een der in de artikelen 243 en 245-247 omschreven misdrijven zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

 2. Indien een der in de artikelen 242-247 omschreven misdrijven de dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

Art. 248a


Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding een minderjarige, wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Art. 248b


Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Art. 248c


Hij die opzettelijk aanwezig is bij het plegen van ontuchtige handelingen door een minderjarige wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden dan wel bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor bestemde gelegenheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Art. 249 1. Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

 2. Met dezelfde straf wordt gestraft:

  • 1° de ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon aan zijn gezag onderworpen of aan zijn waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen;

  • 2° de bestuurder, arts, onderwijzer, beambte, opzichter of bediende in een gevangenis, rijksinrichting voor kinderbescherming, weeshuis, ziekenhuis, of instelling van weldadigheid, die ontucht pleegt met een persoon daarin opgenomen;

  • 3° degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht pleegt met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd.

Artikel 250

 1. Wordt gestraft:
  • 1°.
   met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie, hij die het plegen van ontucht door zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert;
  • 2°.
   met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, hij die, buiten de gevallen genoemd onder 1°, het plegen van ontucht door een minderjarige wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert.
 2. 2.
  Indien de schuldige van het plegen van het misdrijf een gewoonte maakt, kunnen de gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd.

Artikel 250a 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete in de vijfde categorie wordt gestraft:

  • 1°. degene die een ander door geweld of een andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid dwingt dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan welonder voornoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingen beschikbaar stelt;

  • 2°. degene die een persoon aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die persoon in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

  • 3°. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingen beschikbaar stelt, terwijl die ander minderjarig is;

  • 4°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich onder de onder 1° genoemde omstandigheden beschikbaar stelt tot het plegen van die handelingen;

  • 5°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling, indien die ander minderjarig is;

  • 6°. degene die een ander door geweld of een andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid dwingt dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding beweegt hem of haar uit de opbrengst van zijn of haar seksuele handelingen met of voor een derde te bevoordelen.


 2. De schuldigde wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien:

  • 1°. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde personen;

  • 2°. de minderjarige de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt;

  • 3°. geweld of een andere feitelijkheid als bedoeld in het eerste lid zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft.

 3. De feiten, omschreven in het eerste lid, gepleegd door twee of meer verenigde personen onder de omstandigheden, bedoeld in het tweede lid, onder 2° en 3°, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Art. 251 1. Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 242-247 en 248ter-250ter omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.

 2. Indien de schuldige aan een der misdrijven in de artikelen 248ter-250ter omschreven, het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Art. 5a 1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de vreemdeling die in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats heeft en zich buiten Nederland schuldig maakt aan een der misdrijven omschreven in de artikelen 240b en 242 tot en met 250a, voor zover het feit is gepleegd ten aanzien van een minderjarige.

 2. De vervolging kan ook plaatshebben, indien de verdachte eerst na het begaan van het feit een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft gekregen.

Reacties

Wat maakt art. 249 minder ernstig dan art. 244?
Treedt art. 244 automatisch in werking als het kind, bedoeld in art. 249 jonger dan 12 jaren is?

In artikel 249 heeft men het over ontucht in de breedste zin van het woord (misbruik), in artikel 244 over het binnendringen van het lichaam van een minderjarige, wat juridisch gezien per definitie verkrachting is. Verkrachting wordt logischerwijs zwaarder bestraft dan misbruik.

artikel 245 wil ik wel wat meer duidelijkheid over.

stel dat een tiener van 14 jaar helemaal vrijwillig in een relatie staat met een meerderjarige. al dan niet met sex. en de sex dan ook geheel uit vrije wil is. en de minderjarige is geheel bij verstand en dergelijke. niets wordt gedwongen. is het dan ook strafbaar? of word er pas vervolgd en boete opgelegt als een derde een klacht indient bij politie?

Zonder seks is er natuurlijk niks strafbaars aan, maar als er wel seksueel contact in het spel is dan komen we terecht in een schemergebied, waarbij de strafbaarheid o.a. afhangt van de precieze leeftijd van de meerderjarige, de omstandigheden en de aard van het contact. Een klacht is tegenwoordig officieel niet meer nodig om tot vervolging over te gaan, maar als de ouders en de jongere zelf geen problemen met de relatie hebben zal er in de praktijk ook weinig aan de hand zijn. Als ouders het echter niet eens zijn met de relatie en naar de politie stappen dan zal de politie waarschijnlijk gaan praten met de betrokkenen en als dan blijkt dat de relatie van beide kanten vrijwillig is en het leeftijdsverschil niet te groot is dan zal er verder ook geen vervolging plaatsvinden. Bij een leeftijdsverschil van meer dan laten we zeggen 10 jaar zal er mogelijk wel tot vervolging over worden gegaan, maar zover ik weet is dit tot nu toe altijd nog pas na een klacht van een derde gebeurd (meestal de ouders/verzorgers/familie).

Kortom: Ja, daar willen wij ook wel graag wat meer duidelijkheid over, maar die lijkt er niet te zijn Smile

bedankt voor die reactie. ik vind het zelf een beetje raar. een
Buiten de liefdesrelaties om...
kerkelijk taboe is het wat tegen de biologische essentie ingaat van geslachtsrijp zijn. Ik vind daar leeftijd daar geen rol van betekenis in hoort te spelen. Een 'kind' van 14 kan al zover geestelijk/intellectueel ontwikkeld zijn dat ze volwassen en evenwaardig kan praten met een volwassene van 25 of 30. De Volwassene kan het gevoel hebben te praten met een volwassene.

Ik hoop wel dat het kerkelijk opgelegd taboe verdwijnt en plaats maakt voor een erkenning van de natuurlijke inborst van de mens (wij dieren). Dat erkent word dat geslachtsrijpheid van een tiener niet alleen voor tieners onderling hoeft te zijn, biologisch gezien. Maar dat het iets is voor een ieder die zefl geslachtsrijp is... jong of oud.

als een 36 jarig man uit een ander land bv belgie samen met een 16 jarig meisje uit nederland een relatie aangaan zijn ze dan strafbaar ???

Een relatie mag natuurlijk altijd, daar is niets strafbaars aan.

Seks mag in zowel belgie als nederland vanaf je 16e voor zover ik weet (afgezien van situaties waar je een duidelijke afhankelijkheids-verhouding hebt, zoals bij leraar of trainer posities ofzo). Dus met justitie zal je geen problemen krijgen als het van allebei de kanten vrijwillig is. Of je omgeving er ook zo over denkt is natuurlijk iets anders.

Jilles

--
The problem with people is that they're only human...

dat relaties moeilijk zijn als er een leeftijds verschil is van meer dan 20 jaar kan zo zijn maar t gevoel van liefde oprechte liefde neemt dat niet weg zelf zit ik in zo een positie mensen die t niet hebben meegemaakt hebben geen id wat dit met je doet liefde kan je niet bestrijden waar geen afhankelijkheid is geen dwang of wat voor ongelijkheid dan ook ...al1 kwa jaren denk ik dat de mogelijke problemen bespreken en je liefde niet verlochenen de enige manier is en praten met de betrokkenen de oplossing niet kan brengen het vrij laten van de betrokkenen is de enige mogelijkheid om ze te laten beleven wat er gebeurd het wegdrukken of onder dwang beeindigen willen zal t gevoel en de stress al1 maar vergrotenen een heldere blik naar de achtergrond drukken ik vraag me af wat er nu daadwerkelijk schadelijk is voor de 16 jarige aan het beleven van een echte liefde al is het verschil 30 jaar niet elke 16 jarige is zo als wat de massa denkt en ook een 45jarige is niet meteen een vieze oude man het is maar net hoe je in t leven staat onze relatie is sinds haar 15de sexueel geworden na lang wachten en veel praten we zijn naar elkaar toegegroeid en hebben geprobeerd te stoppen on de mensen om ons heen te verlossen van de in hun ogen onmogelijke relatie dat was voor ons onmogelijk...onze tranen hebben t vuur niet geblust en we laten t nu branden en hopen op begrip niet dat dat voor ons veel veranderd kwa ons gevoel statistieken kwa haalbaarheid van onze relatie zeggen ons niet veel niks eigfenlijk welke relatie houd stand voor een leven lang........de relatie met jezelf laat liefde toe hoe moelijk ook .....het zijn de anderen die t moelijk maken omdat ze altijd denken dat iemand van 15 16 niet kan denken kwa relatie of toekomst hoe fout is die gedachte ...dqat er wetgeving is vind ik heel goed voor de gevallen waar afhankelijkheid of dwang is maar waar liefde en gevoel heersen vind ik dat je mensen in hun waarde moet laten onze wetgeving verschild nogal van sommige andere landen dat moet ook wat zeggen ..en de jeugd van tegenwoordig gaat sneller in ontwikkeling dan bijv 15 jaar geleden ik probeer onze liefde te verdedigen en ik ben geen don quichotte ......en geen pedofiel...gewoon een mens......let love rule

Hoi hans. (ik herken je schrijfstijl).

Ik ben ook maar een mens, net als jij, en nee, je bent echt geen vieze oude man. Sterker nog, in feite ben je inderdaad ook geen pedofiel. Want dat is nu eenmaal een misverstand wat vele mensen maken, ook op deze site, zelfs door mezelf, omdat we allemaal gewoon de volkstaal spreken, toch?
Maar in feite is een pedo die valt op kinderen die nog niet geslachtsrijp zijn. Zeg onder de 12, 13 jaar.
Als je valt op kinderen van boven die leeftijd heeft dat een andere naam, maar die naam is zo moeilijk dat ik het steeds vergeet, en ik zal de enige niet zijn. Pedo zeggen is dan makkelijker. Maar het is heel natuurlijk om sexueel aangetrokken te voelen op mensen die geslachtsrijp zijn! Het is niet vreemder als iemand die valt op grote tieten of dikke billen.
De mens is ook de enige soort waarbij het niet wereldwijd geaccepteerd is... Maar dat is gewoon een cultuurprobleem.

Gek, eigenlijk.. als we honden of paarden of whatever fokken, is er toch ook nooit iemand die zegt, hm.. zijn die paarden wel meerderjarig? Want anders krijgen ze misschien wel psychische problemen later...

Beste Mens.
Pedofiel gaat inderdaad fijtelijk om niet geslachtrijpe kinderen. Maar er is mijnsinziens een schemergebied. Bij geslachtsrijpe kinderen (ergens tussen de 12 a 13 jaar en 16, 17 jaar, spreekt men van efebofiel. Ik beschouw mij zelf, zowel als pedofiel en efebofiel. Efebofiel is inderdaad een moeilijke naam, daarom zeg ik liever: Puberfiel. Dat is een naam die iedereen kan begrijpen lijkt mij.

Freedom

Alcor schreef:

Zonder seks is er natuurlijk niks strafbaars aan, maar als er wel seksueel contact in het spel is dan komen we terecht in een schemergebied, waarbij de strafbaarheid o.a. afhangt van de precieze leeftijd van de meerderjarige, de omstandigheden en de aard van het contact. Een klacht is tegenwoordig officieel niet meer nodig om tot vervolging over te gaan, maar als de ouders en de jongere zelf geen problemen met de relatie hebben zal er in de praktijk ook weinig aan de hand zijn. Als ouders het echter niet eens zijn met de relatie en naar de politie stappen dan zal de politie waarschijnlijk gaan praten met de betrokkenen en als dan blijkt dat de relatie van beide kanten vrijwillig is en het leeftijdsverschil niet te groot is dan zal er verder ook geen vervolging plaatsvinden. Bij een leeftijdsverschil van meer dan laten we zeggen 10 jaar zal er mogelijk wel tot vervolging over worden gegaan, maar zover ik weet is dit tot nu toe altijd nog pas na een klacht van een derde gebeurd (meestal de ouders/verzorgers/familie).

Hoi,

Ik zal me niet voorstellen; mijn naam doet er bovendien niet toe en als ik een naam zou opgeven is het niet mijn echte. Ik ben een beetje aan het rondkijken op internet in verband met mijn onderzoek ontwikkelingen rond het beleid om pedofilie. Vandaar dat ik op deze site beland ben.

Waarom ik reageer is heel simpel; ik zit op de middelbare school, 4 gymnasium, twee keer blijven zitten. Allemaal minder fijn, maar het is nu eenmaal zo. Omdat ik twee keer ben blijven zitten zit ik met kinderen van twee jaar jonger in de klas; geen probleem want ik ben ook niet de meest volwassen persoon die op onze school rondloopt. Nu; ik ben dus 18 jaar. Ik had twee jaar lang een vriendin met een leeftijdsverschil van 2 jaar ongeveer. Onze eerste keer seks hadden we toen zij 14 was en ik 16. Die relatie is overgegaan voor ik 18 werd. Inmiddels heb ik een andere vriendin; 17 jaar oud, ik 18. Voor de wet zou ik dus pedoseksueel zijn gezien zij nog minderjarig is en ik meerderjarig.
Wat ik me niet voor kan stellen is dat een persoon vervolgd kan worden als hij/zij 18-20 jaar is en een vriendin van 5 jaar jonger heeft; vele meisjes zien er tegenwoordig ouder uit dan ze zijn, al die make-up, bepaalde kleren etc. (Voorbeeld; een meisje uit mijn klas, 16 jaar, draagt ontzettend veel make-up, hele hoge hakken en hele korte rokjes, ze heeft relaties met jongens met leeftijden variërend van 18-28, om het maar gezegd te hebben) Redelijkerwijs zou iedereen in de omgeving moeten kunnen zien dat het een normale relatie zou zijn. Toch zou het kunnen dat een derde dat niet vindt en zo maar, omdat het kan, de meerderjarige in de relatie aan (laat) klagen.

Ik zat me dus af te vragen; als er nou een ruzie zou ontstaan tussen mij en mijn huidige vriendin en ze zou me aanklagen, wat voor straf of sancties zouden er dan volgen of kan men ervan uitgaan dat er geen vonnis getrokken wordt omdat het allemaal toch vrijwillig was?
Ik zou me voor kunnen stellen dat er, omdat de lijn getrokken moet worden, een vervolging kan plaatsvinden op de meerderjarige in zulk een situatie, aan de andere kant dat er, omdat rechters niet achterlijk zijn, geen vonnis getrokken zou worden.

Ik weet dat dit niet erg met pedofilie te maken heeft, maar ik vraag me af hoe de wet tegenover een dergelijke situatie zou handelen. (Omdat een klacht tegenwoordig niet meer officieel nodig is voor vervolging)

Groeten en bedankt voor het lezen van mijn bericht,
Anoniem

Even een misverstand uit de weg ruimen: volgens de wet mag je een seksuele relatie aangaan met personen van 16 jaar of ouder, dus ook al zou jij 28 zijn dan nog is jullie relatie legaal (tenzij jij haar docent of trainer ofzo zou zijn). Maar ook als jij 18 zou zijn en zij 15, is de kans op vervolging klein als er onenigheid ontstaat. De rechter hanteert in de praktijk namelijk de 'vuistregel' dat een leeftijdsverschil van 5 jaar nog redelijk is. Uiteraard alleen als het een vrijwillige relatie betreft en er geen sprake is van dwang. Je hoeft je dus geen zorgen te maken.

Buzz heeft gelijk.
Maar buiten de wet om, ben je pas pedofiel als je op nog niet geslachtsrijpe kinderen valt.

Nu maakt 99% wel die fout.. maar liever niet op deze site svp Wink

Anoniem schreef:

Ik zat me dus af te vragen; als er nou een ruzie zou ontstaan tussen mij en mijn huidige vriendin en ze zou me aanklagen, wat voor straf of sancties zouden er dan volgen of kan men ervan uitgaan dat er geen vonnis getrokken wordt omdat het allemaal toch vrijwillig was?
Ik zou me voor kunnen stellen dat er, omdat de lijn getrokken moet worden, een vervolging kan plaatsvinden op de meerderjarige in zulk een situatie, aan de andere kant dat er, omdat rechters niet achterlijk zijn, geen vonnis getrokken zou worden.

Hetgeen je met je voormalige vriendin deed dat strafbaar was of zou kunnen blijken dat is inmiddels alweer twee jaren achter de rug.
Daarmee neemt de kans op vervolging en veroordeling af. Simpelweg vanwege de onduidelijkheden (en eventuele inconsistenties) die kunnen rijzen door het tijdsverloop (Waarom komt de geleadeerde er pas na al die tijd mee, welke reden kan dat hebben..).

Ik snap niet wat je huidige (tweede) vriendin daarmee te maken heeft, tenzij je seks met haar hebt gehad voordat óók zij zestien was. Maar dat wordt uit je verhaal niet duidelijk dus ik ga er maar van uit dat dat niet zo is en in dat geval kan zij je niet aanklagen voor iets dat je met een ander hebt gedaan. Ze kan er wèl aangifte van doen.

Bewaar je kalmte want twee jaar leeftijdsverschil leidt niet automatisch tot een veroordeling.
Mochten er problemen gaan rijzen en de politie is erbij betrokken, neem dan eerst contact op met een advocaat vóórdat je met de politie in gesprek gaat. Laat je niet verleiden éérder met hen in gesprek te gaan.

Over vrijwilligheid: als er aangifte wordt gedaan dan staat de 'vrijwilligheid' ter discussie uiteraard. Wink

Met hoeveel jaar verjaart een vergrijp van ontucht met een jongere?

Ik geloof niet dat ontucht met minderjarigen nog verjaart in de huidige wetgeving, maar het kan zijn dat ik het mis heb. Ik heb ook wel eens een termijn van 30 jaar gehoord, vanaf de 18e verjaardag van het slachtoffer, maar of dat klopt en nog actueel is weet ik niet.

Dank je wel voor je reactie. Bij mij verjaart het kennelijk nog steeds niet. Het heeft zoveel stuk gemaakt, zoveel van me afgepakt, zoveel in mijn leven veranderd, ik ben nog zo boos en wordt er nog steeds opnieuw misselijk van.

Heb je contact met lotgenoten? Het is een belangrijke en erg goed werkende manier om te verwerken. Er zijn in Nederland diverse lotgenotengroepen te vinden, vaak via de vroegere Riagg-instellingen (Altrecht in de prov. Utrecht) maar ook wel via privé-initiatieven zoals de site die hier nog wel eens wordt aanbevolen: www.bijmarja.nl.

Je bent natuurlijk altijd van harte welkom om je verhaal hier eens te doen. Het is niet de ideale plek om erkenning te zoeken omdat er meestal meer rationeel gereageerd wordt hier, maar wie weet heb je iets aan de reacties die gegeven worden.

Behalve hulpverlening in het reguliere circuit bestaat ook ook de site www.bijmarja.nl, voor en door overlevers.

geef mij kalmte, moed, wijsheid, en kracht

Jongens zijn de meest ontembare wezens op deze aarde (Plato)

Hoi,

ik ben een jongen van 15 jaar. Ik ben enorm verliefd op een jongen van 29. En hij is ook verliefd op mij. 14 jaar verschil is niet niks. Ik heb er wel mee gezoend, maar nog niets meegedaan. Mijn ouders weter hier nog niets van. Ik weet zeker dat hij gewoonlijk niet op 'jonge jongens' valt, maar dat ik een speciaal geval ben. Ik wil graag wat duidelijkheid over hoe ik tegenover de wet sta als ik seks met hem heb nog voor mijn 16e. Ik wil heel graag een relatie met hem, maar we weten nog niet hoe we dat moeten aanpakken. Ik heb al eerder een relatie met iemand gehad die 7 jaar ouder was. Heeft iemand tips?
Bij voorbaat dank

Gr. Anoniem

Hoi,

Je vriend is hartstikke strafbaar als hij seks met je heeft voordat jij 16 bent... Als je eenmaal 16 bent moet je ook nog wel een beetje uitkijken (hij mag je niet betalen, geen seksueel getinte foto's van je maken, etc.) maar dan kan je er wel vanuit gaan dat je redelijk veilig wel een seksuele relatie aan kan gaan.

't Is kut, maar 't is niet anders... Of jullie je eraan willen houden is natuurlijk wat anders maar ik zou er niet te snel over beslissen.

* als je voor je 16e seks hebt, is hij in principe strafbaar

* los daarvan, strafbaar of niet: sommige mensen zullen sowieso raar blijven reageren. En je kan gezeik krijgen met je ouders als zij het niet weten.

Wisten je ouders van je relatie met die iemand van 7 jaar ouder?

ja, ze wisten dat ik een relatie met een jongen van 7 jaar ouder had. Ik heb inmiddels ook verteld van mijn huidige liefde, ze hebben niet gezegd dat we geen seks mochten hebben, alleen dat we het veilig moesten doen, ze houden er dus wel rekening mee dat het zou kunnen gebeuren, dat is al heel fijn. We denken hier goed over na!
Bedankt voor jullie reacties!

Als je ouders ervan weten, en je hebt echt niks verborgen gehouden waar ze later nog boos of bezorgd om kunnen worden (zijn leeftijd bijvoorbeeld)...

...DAN ben ik het eens met Alcor. Zolang je alleen dingen doet die je allebei fijn vindt, zal er waarschijnlijk niets aan de hand zijn.

Ja, officieel is het nog steeds strafbaar. Maargoed. Dat is door rood licht lopen ook, en dat doen veel mensen ook wel.

(Dus: mensen zouden je nog steeds kunnen aangeven bij de politie. En theoretisch kan je dus last krijgen. Maar als je ouders het er mee eens zijn: wie zou jullie dan gaan aangeven? En zou de politie veel doen als jullie allemaal zeggen dat jullie geen probleem zien? Ik denk 't niet.)

ze weten wel dat hij 29 is.. en inderdaad, ik kan niemand bedenken die hem/ons zou aangeven. toch ben ik op mijn hoede..

want als je door rood licht loopt, krijg je geen 8 jaar...

Mooi.

Ik ben persoonlijk van mening dat zolang de ouders achter de relatie staan en de sfeer verder open is naar elkaar toe dat dan seksueel contact in principe geen probleem hoeft te vormen. Behalve als de ouders dit zelf nadrukkelijk niet toestaan natuurlijk. De meeste problemen ontstaan vaak doordat de ouders naar de politie stappen en dan heb je eigenlijk geen poot meer op te staan, ook al was alles gebeurd geheel volgens jouw wil. Er worden wel eens zaken geseponeerd omdat vervolging niet wenselijk wordt geacht maar daar zou ik niet op rekenen in dit geval. Misschien is het een idee om zelf eens bij het juridisch loket na te vragen wat wel en niet mag binnen jullie relatie? Het feit dat jullie een relatie hebben is niet verboden, dus je vriend kan daarvoor niet zomaar opgepakt worden.

Ik denk dat het zowel voor jou als voor hem beter is om een jaartje te wachten, want het kan echt heel erg veel ellende en leed voorkomen als je nog ff wacht tot je 16 bent. Nog steeds kan er dan nog een hoop ellende en leed zijn voor jullie beide, maar in elk geval een stuk minder dan nu het geval is.

denk ook wel dat Wan gelijk heeft.
Want is sex nu echt zo belangrijk dat je niet kan wachten?
Er zijn heel veel mensen die er mee wachten.. bijvoorbeeld om als maagd te trouwen.

en ik weet wat wachten is...

Leeftijd is maar een getal en hoeft niets te zeggen over de gestelijke leeftijd van iemand.
Ik zal ff uitleggen wat ik bedoel;

- Een meisje van 14 die met poppen speelt en vader en moedertje speelt.
- Een meisje van 14 die met vrienden en vriendinnen graag buiten rond hangt ergens lkkr niets doen en al in haar hoofd met seks(niet per definitie een slet)

Meisje 1 heeft een lagere hersenleeftijd dan meisje 2. Ofwel meisje 2 is volwassener.
Wat ik hier allemaal mee wil zeggen is dat een meisje van 14 en een jonge van 18 geestelijk gewoon op 1 lijn kunnen zitten.

Ik vind niet dat een jongen van 18 hiervoor gestraft zou mogen worden als het meisje alles uit vrijewil doet.

Ik kan me zelf ook makkelijk in een lastig pakket werken. Ik ben nu 20 en ze willen nog steeds me id zien als ik bier haal. Ofwel ik word een jaar of 16 geschat. Nu valle veel jonge meide op een jonge die wat ouder is omdat die volwassener zijn dan hun leeftijdsgenoten. Dit heb ik dus ook al mee gemaakt. Gelukkig is het me niet opstraat overkomen dat een meisje van een jaar of 14 met mij flirte.
Aan de enekant zijn het leuke meiden waar ik het goed mee kan vinden, maar het nadeel is wel dat ik nu al niet de populairste ben, maar als ik wat met zo'n meisje zou krijgen dat ik een lading strond(figuurlijk natuurlijk) over me heen ga krijgen.

Dus wat is dan wijsheid he....

Art. 244
Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Heb wat moeite met de definities. Al die beelddragers en dwang, helder. Maar wat is dat "mede bestaan uit" nu precies? Technisch gesproken kan ik het lichaam van een meisje niet binnendringen - of wordt dat dusdanig ruim opgevat dat ook hand of tong daar onder valt? Waar beginnen de 'mede bestaande uit' - handelingen? Tot waar mag je wetmatig gaan zonder strafbaar te zijn? Heb ik een punt als ik edelachtbare wijs op het expliciete gebruik van het aanwijzend voornaamwoord 'hij'? Is een ouder [vader!] strafbaar als hij zijn dochter in bad doet? [Flauw, maar het gaat me even om de rekkelijkheid dan wel beperkingen van dit artikel].

'But I don't want to go among mad people,' Alice remarked.
'Oh, you can't help that,' said the Cat: 'we're all mad here. I'm mad. You're mad.'
'How do you know I'm mad?' said Alice
'You must be' said the Cat 'or you wouldn't have come here.'

Tongzoenen is (zeker in verband met dit wetsartikel) 'seksueel binnendringen van het lichaam'. Ik ben niet zo goed thuis in wetsartikelen en veroordelingen, maar ik kan me wel herinneren dat ik een veroordeling heb gelezen waar een tongzoen als 'verkrachting' aangemerkt werd, jaren geleden.

Dat 'mede bestaande uit' vind ik helemaal niet onduidelijk. Dat zegt toch niets meer of niets minder dan "als het seksuele binnendringen onderdeel isvan een bepaalde handeling, is het net zo hard strafbaar"? (Zie laatste zinnen.)

Is een ouder [vader!] strafbaar als hij zijn dochter in bad doet? [Flauw, maar het gaat me even om de rekkelijkheid dan wel beperkingen van dit artikel].

Ik vind het niet 'flauw'. Ik vind het alleen 'totaal onnodig en niet ter zake doende'. Ik snap niet op wat voor manier jij dit artikel zou kunnen oprekken dat 'in bad doen' ineens strafbaar zou zijn.
Ja, als een vader zijn dochter als onderdeel van het 'in bad doen' zijn vinger in haar spleetje steekt, dan is hij dus strafbaar. Ik zie geen probleem in die bepaling.

Dank je, Roderik.
Als je niet 'binnendringt', ben je dus niet strafbaar, begreep ik. Uit jouw reactie maak ik op dat het wel strafbaar kan zijn en dat het 'binnendringen' een extra factor is. Misschien ook niet, want bij de badderende vader komt het binnendringen toch weer terug. Ik blijf dus bij de gedachte dat - lichamelijke - 'handelingen' zonder 'binnendringen' niet strafbaar zijn; ook in de andere artikelen heb ik dat niet gevonden. Maar misschien zie ik iets over het hoofd.
Als jij en ik niet inzien hoe de hel naar aanleiding van dit artikel, je kind in bad doen [of op de foto zetten, op schoot nemen of knuffelen, neem maar wat voorbeelden uit de hedendaagse wetshandhavingsgeschiedenis] een ouder of verzorger strafbaar kan worden gesteld; waarom worden er dan toch mensen aangeklaagd voor dit soort 'vergrijpen'? En worden dus geobsedeerde figuren met een kronkel in de perceptie serieuzer genomen dan het gezonde verstand? Kennelijk ziet behalve de hystericus, ook de wetshandhaver wel een gaatje in dit artikel.
Het zijn allemaal weloverwogen artikelen waar ieder weldenkend mens het in de grote lijnen wel over eens zal zijn, maar de praktijk is dat primaire emotie leidt, en niet de wet. Moge het zo zijn dat de aangeklaagde wetsmatig volledig wordt vrijgesproken, de man in de straat zal het worst zijn welk artikel 240-subje daartoe de reden is. En de man in de straat kan soms meer schade aanrichten dan mijnheer de rechter.

Als je niet 'binnendringt', ben je dus niet strafbaar, begreep ik. Uit jouw reactie maak ik op dat het wel strafbaar kan zijn en dat het 'binnendringen' een extra factor is.

Waar zie je dat in mijn reactie staan dan? (Ik had bij jouw eerste reactie op dat artikel al zoiets van "ze leest blijkbaar verkeerd", maar nu helemaal.) Ik zie het echt niet.
Nee dus; dit zeg en bedoel ik niet. Ik bedoel juist aan te geven dat het niet zo is (en daarom zeg ik juist dat jouw 'in bad doen' voorbeeld helemaal niet ter zake doet.

waarom worden er dan toch mensen aangeklaagd voor dit soort 'vergrijpen'?

Mag ik A.U.B. een voorbeeld? (Als bewijs dat je niet aan het doorslaan bent.)
Ik weet namelijk niet waar je het over hebt.

Ik begrijp de felheid van je reacties op mij niet, Roderick. Maar ik ben hier nieuw; misschien is dat de toon waarop je de dingen nu eenmaal zegt. Hoe dan ook heb ik daar geen zin in. We houden het er op dat ik het eerste deel verkeerd gelezen cq geïnterpreteerd heb, en wat ik meende te lezen, niet goed onder woorden weet te brengen, ook bij de tweede poging niet. Ik heb de artikelen meermaals gelezen voor ik mijn vraag stelde. Dat ik er toch niet uitkom en hiermee kennelijk je irritatie wek, is spijtig.

"Aan het doorslaan'? Ik heb de afgelopen week een ruime jaargang artikelen op met name Martijn gelezen en daar kwam ik dit soort merkwaardige aanklachten veelvuldig tegen. En vandaag nog in, als ik me goed herinner het Metro-krantje: in een zwembad in Nederland mogen ouders hun kinderen niet fotograferen. Als ze het per sé dan toch willen, dan alleen met speciale toestemming en onder toezicht van een badmeester die er bovendien over waakt dat geen onschuldige kindertjes van anderen per ongeluk op de foto erbij belanden. Veel voorbeelden van deze aard hadden betrekking op het buitenland en het is me niet zeker of daar in Nederland een zelfde gedoe over ontstaat dan wel of het werkelijk strafbaar gesteld kan worden of is. Wat ik echter zag aan reacties 'vanuit het publiek' op andere forums, was misselijkmakend. Hopelijk is de wetgeving niet zover doorgeslagen [als je dat woord dan toch wilt gebruiken], de publieke opinie is dat zeker.

Ik heb geen zin om me hier te komen zitten verdedigen over iets waarover ik gewoon een vraag had. Zo duidelijk als het voor jou is, is het voor mij [nog steeds] niet. De oude wetgeving vond ik duidelijker. Het zal me vanzelf wel gaan dagen. Dank voor je moeite, Roderick.

Mijn irritatie zal ik uitleggen. Niet om de discussie per se te verlengen, maar gewoon als uitleg.
Het valt me in het algemeen op dat veel 'pedofielen' de neiging hebben om reacties van de maatschappij ultra-negatief uit te leggen, zelfs in zoverre dat ze de werkelijkheid geweld aandoen.

Bij veel mensen boeit me dat niet. Maar juist bij intelligente mensen heb ik de neiging om daar tegenin te gaan.

En mijn felheid komt voort uit het feit dat ik niet snap, dat je dat bij herhaling doet. Ik snap niet wat je in mijn reactie leest.
'Seksueel binnendringen' is strafbaar. (Ongeacht of dat 'seksueel binnendringen' onderdeel is van een grotere handeling. DAT is het enige wat dat 'mede' betekent.) Als je niet seksueel binnendringt, is dat artikel helemaal niet ter zake doende.

Je laatste reactie laat dat wederom zien. Je zal het toch met me eens zijn dat we het hier hebben over de context van Nederlandse wetsartikelen en veroordelingen. Daarin heb jij heel duidelijk gezegd dat er mensen "aangeklaagd zijn voor dit soort 'vergrijpen'", i.e. zoiets als je kind in bad doen. (In de context van het Nederlandse strafrecht dus.) Ja of nee?

Dat is dus volgens mij niet zo. Als iemand een waarschuwing krijgt in een zwembad, wordt hij niet aangeklaagd. Je geeft zelf in je laatste reactie al toe dat je niet weet of zoiets strafbaar kan worden gesteld (wat dus in tegenspraak is met je eerdere bewering).
Welnu: het is hier niet strafbaar, en er is mij ook geen enkel voorbeeld bekend waaruit blijkt dat iemand ooit in Nederland voor zoiets is aangeklaagd. Ook niet uit het nieuws op de MARTIJN-site.

Je hoeft je niet te verdedigen over "iets waar je gewoon een vraag over had". Maar als je aan die vraag uit jezelf onware beweringen koppelt, kan je daarop aangesproken worden.
Je bent met die opmerkingen de waarheid aan het oprekken. En daar ben ik fel op. (Omdat ik graag wil dat mensen zich concentreren op het bestrijden vanwerkelijke misstanden in de maatschappij; niet op misstanden die niet werkelijk bestaan, want daar schiet je zo weinig mee op.)

----

Even ter volledigheid:

* ik ben een irritant zakelijke / 'onmenselijke' reageerder, in mijn rol van waarheidspolitie. Dat is een van mijn handicaps Smile (Ik zit eigenlijk al te lang hier op deze site tussen dezelfde mensen, en dat gaat opspelen in mijn toon.)

* dat ik er bij jou over struikel, komt omdat ik meteen al een hoge dunk had van de berichten die je hier plaatst. (Bij mensen die 'niet boeien' vermoei ik me minder snel met het 'waarheidspolitie spelen'. Alleen bij mensen die erg intelligent overkomen en die dus overkomen alsof ze hun eigen redeneringen makkelijk kunnen doorzien, speelt er wat irritatie op.)

OK. Dank je. En het heeft even moeten duren, maar ik begrijp nu zowel de tekst van het artikel als waarom het bad niet ter zake doet [realiseerde me later ook dat die berichten eigenlijk nooit gaan over de situatie in Nederland].
Ik zal beter opletten ;0}.

Lucy

'But I don't want to go among mad people,' Alice remarked.
'Oh, you can't help that,' said the Cat: 'we're all mad here. I'm mad. You're mad.'
'How do you know I'm mad?' said Alice.
'You must be' said the Cat 'or you wouldn't have come here.'

LucyDarkwater schreef:

Is een ouder [vader!] strafbaar als hij zijn dochter in bad doet?

Enkel als hij/zij wordt veroordeeld voor het overtreden van artt. Sr. 245 of 247, is de strafbaarheid een feit.
Ik wil maar zeggen: als je er eenmaal van verdacht wordt dat je een kind op ontuchtige wijze hebt betast terwijl je dat kind in bad deed, dan kunnen er problemen gaan ontstaan. En dat kan om een simpele streling gaan uiteindelijk. Het gaat de wetshandhavers om de intentie van de streling. En zo gauw de intentie aan de orde is, gaat het ook om je geaardheid.

Simpel gezegd: als de politie denkt dat je een pedo bent (en dat kan uiteraard na een aangifte van seksueel misbruik) dan mocht/mag je geen kinderen in bad doen.

Het kan elke ouder overkomen.

Wie dan ook in zo'n schuitje belandt; leg geen enkele verklaring af tegenover de politie, ook niet informeel omdat je je waarover dan ook schuldig voelt.
Overleg eerst met een advocaat.

Hoi allemaal,

Ikzelf ben 16, mijn vriendin is 15. Is het dan ook strafbaar om sex te hebben, ondanks het feit dat we maar een halfjaar verschillen in leeftijd? Want in dit geval kun je zeer zeker niet spreken van enige vorm van pedofilie o.i.d. Ook mijn ouders weten dat mijn vriendin en ik hierover denken, en zij lijken er geen enkel probleem mee te hebben.

Gr.

Nee, volgens mij geldt dit alleen bij 5 jaar of meer leeftijdsverschil.

In tegenstelling tot wat Buzz zegt is het, strict genomen, wel strafbaar voor jou om seks te hebben met je vriendin. In praktijk zal er geen hond bij het OM aan denken om jou aan te gaan klagen en jullie kunnen feitelijk gewoon veilig je gang gaan. Althans... veilig voor de wet - of het verder ook veilig is hangt van andere zaken af Smile

Hallo,
Ik ben een meid van 15. In september wordt ik 16.

Maar wat als het andersom is? Dat bijv een jongen van 15 zijn docente van 30 verkracht? Bedoel maar! Aan de ene kant is het wel goed dat deze wetgeving er is, maar aan de andere kant weer helemaal niet. Als je het inderdaad letterlijk op zou vatten, zou je niet eens mogen tongzoenen met iemand die ouder is dan 18 als je mijn leeftijd hebt. Ik ben net terug uit vakantie, daar heb ik 2 jongens gezoent. De een is 19 en de ander 23. Dat zou dan dus in feite strafbaar zijn... Dat slaat (vind ik) nergens op.
Aan de andere kant.
Is de wetgeving ideaal. Ik ben bijvoorbeeld gisteren aangerand door een kennis van 36.. Ik ga hem niet aanklagen, we hebben het al uitgepraat. Maar het idee is wel fijn...

Groetjes...

Verkrachten is natuurlijk altijd fout, want dat betekent dat er dwang aan te pas komt. Bij aanranding zou je ook denken aan dwang, maar ik geloof dat wettelijk gezien een tongzoen bij een minderjarige ook al onder aanranding valt, ook als het vrijwillig is dus (de zogenaamde 'statutory rape' die je nog wel eens uit de VS voorbij hoort komen).

Het valt allemaal heel erg onder 'je moet toch iets met je wetgeving'. Je kunt het toch nooit voor alle gevallen goed doen, dus moet je iets waarmee je in ieder geval de meeste echte misbruik gevallen kunt opvangen. Verder moet wetgeving naar mijn mening altijd per geval bekeken worden, zeker met dit soort onderwerpen waar de situatie al heel snel ingewikkeld kan worden.

Op zich ben ik best tevreden met de wetgeving hier, al kan het wat mij aangaat dus soms wat meer individueel behandelt worden.

In artikel 240b1 wordt "is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft" allemaal op één hoop gegooid. Het lijkt mij logisch dat (in de praktijk) de straf voor het allerlaatste, dus uitsluitend in bezit hebben, wat lager ligt dan bij vervaardigen of doorvoeren. Kan iemand dat bevestigen, aan wat voor straf moet je dan gemiddeld denken?

Hallo, ik ben zelf 17 jaar en ik heb een relatie met een jongen van 24. Mijn ouders zijn het er niet mee eens, maar dat zijn ze nooit met mijn relaties. Maar nu zijn mijn ouders naar de politie gestapt. Maar in principe ben ik toch niet strafbaar en hij ook niet. Want ik ben boven de 16 en dan is het toch niet strafbaar. Hoe zit dat verder ook alweer? En zou de politie op een of andere manier dan wel iets hiertegen kunnen doen?

Nee, het is niet strafbaar en volgens mij kan de politie hier niets mee. Ik ben benieuwd hoe ze gereageerd hebben tegen je ouders...

Kan een meisje van 17 jaar, die een seksuele relatie is aangegaan met een man van 27, hem aanklagen voor pedoseksualiteit?

Bij voorbaat dank

Nee; het is alleen illegaal als de ander jonger dan 16 is. Als ze 17 is, is er wettelijk dus niets aan de hand.

beste,
mijn ex heeft enkele jaren geleden gevangisstraf gedaan voor rare toestanden met mn twee minderjarige kinderen
nu had ik weer vermoedens dat er rare dingen aan de gang ware hij met mn oudste dochter inmiddels 17
nu heb ik de echtscheiding aangevraagd ,omdat ik heel erg veel wantrouwen had en de boel ook geescaleerd is heb ik in alle haast al het eerste beste appartement dat ik vond gaan huren om met mn andere twee kinderen gerust te zitten .nu ik weet niet hoe ie het doet hij doet niks beweert ie maar mn dochter was van plan om bij mij te komen wonen en nu is ze zo ineens van gedacht veranderd ze is 15 jaar ik ga er echt niet mee akkoort dat ze daar nog zit want ik vertrouw hem voor geen haar nimeer .met de vermoedens die ik heb met oudste dochter .Advocaat zei me ga je dochter gewoon halen maar ze wil niet ze heeft nu in onze woning daar bij ex mn jongste zoon zn kamer gekrege en ze wil eigen kamer dat verkiest ze boven één grote kamer samen met haar broertje voorlopig .het vonnis is er pas in september ik maak me zorgen om mn dochter natuurlijk .en ik wil ze meer bij mij dat ik wat toezicht heb. nu omdat ik naar politie ben geweest met mn vermoedens draaid ze de rug helemaal naar mij toe kunnen jullie me misschien al raad geven voor september dat ik al wat rustiger ben mag mn dochter omwille van haar leeftijd 15 bij hem blijven wonen?telt verleden niet meer mee zoals hij beweerd en nu met nieuwe vermoedens .ik hoop op antwoordje terug
alvast bedankt

Dat hangt er vanaf hoe de voogdij geregeld is. Je bent op dit moment nog niet gescheiden begrijp ik? Dan hebben ouders in principe gezamenlijke voogdij en heeft de vader dus net zoveel zeggenschap als de moeder zou je zeggen. Ik ga er even vanuit dat jij een goede moeder bent en vader een potentieel gevaar, zoals jij suggereert, en beantwoord vanuit dat oogpunt je vragen.

Ik zou langs wat professionelere wegen hulp gaan zoeken. Het woordje 'nimeer' suggereert dat je misschien Vlaamse bent, en daar weet ik niet waar je dan terecht moet. Heb je ernstige vermoedens van misbruik, dan kan je in Nederland gewoon bij Jeugdzorg terecht. Advies vragen bij het AMK is in eerste instantie geen slechte optie.

Maar je dochter is ook op een leeftijd dat ze zelf keuzes maakt. Ze kiest nu voor haar vader, en als die haar zou misbruiken zou ze die keuze niet zo snel maken of zou je in ieder geval aanvoelen dat het niet haar keuze is. Dat is het nu wel.

Als je echt angst hebt dat er dingen misgaan zou ik zo snel mogelijk proberen een gerechtelijke uitspraak te krijgen (spoedproces dus; je hebt al een advocaat, laat hem je daar maar verder over voorlichten) dat jij de voogdij krijgt. Komt ze dan nog steeds niet bij jou, dan kan je vader aanklagen voor ontvoering. De rechter zal dan wel besluiten of het terecht is dat jij de voogdij wil.

beste ,
ik heb niet de indruk dat mn 15 jarige dochter echt voor haar vader kiest
ze had al haar spullen al naar mn nieuwe woonst verhuisd samen met mij en toen
moest ze plots naar hem toe gaan van hem en toen wou ze plots nimeer bij mij.en
hij stond hier snel om haar spullen terug op te laden .ze heeft een jobke bij hem op het werk
en als ze hier bij mij wat te lang is dan dreigt ie dat ze haar jobke wel kan vergeten.
ik had vermoedens aangegeven bij politie en nu laatst de nieuwe vermoedens ook
en hij zegt dat ik van mn 15 jarige dochter moet stoppen met de politie
alles te vertellen .en tegen mij zei mn dochter dat ze het zelf allemaal raar vond
wat er gaande was tussen mn ex en 17 jarige dochter
kheb ook geen vermoedens dat ie wat doet met mn 15 jarige dochter
tis enkel met de oudste van 17 dat ik vermoedens heb oudste zei het me keer zelf
dat er meer was en dan zei ze weer dat er niets was .maar ze kiest toch voor hem heel raar allemaal

Citaat:

De afbeeldingen waar het om gaat zijn echte foto's of films, en afbeeldingen die dat lijken te zijn, maar in werkelijkheid gemanipuleerd zijn (het gaat dus niet om afbeeldingen die "duidelijk" getekend of geschilderd zijn)

Het citaat komt van een Wikipedia pagina over kinderpornografie en de wet. Hoe bepaal ik nu dat wat ik duidelijk getekend of geschilderd vind, dat ook voor de wet zo is. Heeft iemand een idee hoe (on)rekbaar duidelijk is?

De Tweeling schreef:
Citaat:

De afbeeldingen waar het om gaat zijn echte foto's of films, en afbeeldingen die dat lijken te zijn, maar in werkelijkheid gemanipuleerd zijn (het gaat dus niet om afbeeldingen die "duidelijk" getekend of geschilderd zijn)

Het citaat komt van een Wikipedia pagina over kinderpornografie en de wet. Hoe bepaal ik nu dat wat ik duidelijk getekend of geschilderd vind, dat ook voor de wet zo is. Heeft iemand een idee hoe (on)rekbaar duidelijk is?

Dat kun jij niet bepalen, zet dat maar uit je hoofd.
Dat bepaalt de rechter namelijk aan de hand van wat er op een bepaald moment in de maatschappij leeft.
En justitie heeft daar een aardige neus voor dus ze brengen geen zaken voor die geen enkele kans van slagen hebben.

Als je denkt dat het op een gegeven moment niet meer echt duidelijk is dan blijf je verre van zulk materiaal.
Of je neemt het risico wel, jouw keus.

Hoi, ik heb met een meisje seks gehad en tijdens 't seks heb ik haar gefilmd met haar toestemming, ik ben 19 jaar oud en zij is 17 jaar. Wij hadden geen vaste relatie, he was meer een seks relatie wanneer het erop aan kwam belden we elkaar en spraken we het af om te vrijen. Ik had 2 filmpjes van dr. 2 personen hebben het gezien, maar het filmpje is niet door me verstuurd of geupload op een site. Het is verwijderd. Ze heeft een aangifte gedaan ? Ze wou er zeken van zijn dat de filmpes weg zijn ?
Zou ik hiervoor straf kunnen krijgen ? Zo niet, waarom ? Zo ja, waarom ?

Gegroet,

Anoniem schreef:

Hoi, ik heb met een meisje seks gehad en tijdens 't seks heb ik haar gefilmd met haar toestemming, ik ben 19 jaar oud en zij is 17 jaar. Wij hadden geen vaste relatie, he was meer een seks relatie wanneer het erop aan kwam belden we elkaar en spraken we het af om te vrijen. Ik had 2 filmpjes van dr. 2 personen hebben het gezien, maar het filmpje is niet door me verstuurd of geupload op een site. Het is verwijderd. Ze heeft een aangifte gedaan ? Ze wou er zeken van zijn dat de filmpes weg zijn ?
Zou ik hiervoor straf kunnen krijgen ? Zo niet, waarom ? Zo ja, waarom ?

Gegroet,

Je kunt er straf voor krijgen want ze is nog geen 18. Seks met iemand van 16 mag maar het vastleggen van seksuele handelingen mag alleen als alle betrokkenen boven de 18 zijn.
Maar vanwege het feit dat je 19 bent hoef je je geen dikke zorgen mee maken, of de zaak komt niet voor of je krijgt erg weinig straf.
Hangt er vooral vanaf of je echt gekke dingen met haar hebt gedaan en dat te zien is op het filmpje. Moet iemand daar wèl mee aankomen natuurlijk. Of daarover verklaren..

Heeft iemand anders het filmpje ge-upload?

Ik heb een vriendin en ze is momenteel 19 jaar. Ze heeft een relatie gehad met een man van 44 jaar en het is nu gedaan. Ze was er vanaf haar 15 jaar met samen en de "liefde" was langs beide kanten. Ze heeft dit altijd verzwegen en ze hebben 4 jaar lang een geheime relatie gehad. Ik ben de eerste die er weet van heeft.

Mijn vragen zijn: wat moet ik met deze informatie? Zij is nu 19 jaar en dus niet meer onder 18 jaar. Tellen zaken in het verleden nog mee? Hoe zit dit met wet? En wat staat deze 44-jarige man juist te wachten als ik dit openbaar maak? Moet ik het openbaar maken, ze zegt dat ze er gelukkig met is geweest en dat hij nog steeds de ware is voor haar? (In mijn ogen is ze volledig gebrainwashed en heeft geen idee hoe het echte leven in elkaar steekt.)

Alstublieft, help mij!

Waarom zou je er iets mee moeten dan? Ze is er toch gelukkig mee? Brainwash of niet, gelukkig is gelukkig. Mocht je vriendin er (op een later moment) toch niet blij mee zijn dan kan zij natuurlijk gewoon aangifte doen, aangezien ze toen de relatie begon nog onder de 16 jaar oud was. Sowieso is er nu geen acuut probleem omdat de relatie al is verbroken.

Ik vermoed dat jij een probleem hebt met de relatie en dat je daar iets mee wil. Maar dat is jouw probleem, niet dat van je vriendin. Je kan natuurlijk jouw probleem wel aan je vriendin voorleggen, misschien helpt het om er gewoon eens over te praten. Dan krijg je misschien ook beter in beeld hoe gelukkig je vriendin precies is/was met de relatie.

Hallo,
mijn vriendin is 16 en heeft een vriend van 27. Is dit strafbaar? Is het ook strafbaar als je seks met hem hebt?
graag hier antwoord op

groetjes, anoniem

Niet strafbaar. Vanaf zestien mag ze een seksuele realtie met een volwassene aangaan.

Citaat:

Art. 248b

Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Gaat het hier om een prostituée van tussen de 16 en 18?
Maar dan is er toch geen 'derde' maar enkel een 'tweede'?

Het is net of er iemand seks heeft met iemand die tegen betaling seks met een derde wil hebben en ik vind dat wat vaag maar ik ken dan ook de toeleiding en de memorie van toelichting niet..

Ik geef toe dat ik dit wetsartikel niet ken en dat ik me er niet in verdiept heb.

Hallo

ik ben 23 en ik zou graag cam sex hebben met een meisje van 15 uit usa.
volgens mij ben ik in nederland niet vervolgbaar toch?????
zolang ik toch in de chat heb staan dat ik haar een aantle keer vraag of ze het wil of niet.

ik ben in nederland niet vervolgbaar volgens de wetten uit usa toch?

grtz

Citaat:

ik ben 23 en ik zou graag cam sex hebben met een meisje van 15 uit usa.
volgens mij ben ik in nederland niet vervolgbaar toch?????

Jawel. Dat is namelijk gewoon strafbaar volgens de huidige Nederlandse wet. Dus vragen over of de Amerikaanse wet hier op jou van toepassing zijn, hoef ik niet te beantwoorden (maar om eerlijk te zijn zou ik het antwoord dan ook niet weten in het geval van webcamseks.)

Vóór 1 januari 2010 was het verboden om seksuele afbeeldingen van minderjarigen in je bezit te hebben of te verspreiden (kinderporno). Sinds 1 januari 2010 is de verwoording veranderd, zodat niet alleen het in het bezit hebben, maar ook het bekijken strafbaar is ("invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft"). Aangezien webcambeelden van een meid van 15 die seksuele dingen doet inderdaad onder kinderporno valt (ze is immers onder de 18) ben je dan schuldig aan het invoeren van kinderporno. Dit gaat over artikel 240b van het Nederlandse wetboek van strafrecht.

Verder was het allang strafbaar om een minderjarige te bewegen tot het plegen van ontuchtige handelingen, in artikel 248a Sr. Ookal zit daar een grote fysieke afstand tussen, je beweegt haar daar wel toe.

Dus het is strafbaar op grond van meerdere wetsartikelen. Doe maar gewoon lekker niet.

Ben het helemaal eens met je kritiek en wil zeker onderstrepen dat de vraagsteller dit beter niet kan doen, maar ik snap niet waarom je het woord invoert hier nou vetgedrukt maakt.

Per 1 januari 2010 is de wetswijziging "het zichzelf toegang verschaffen tot kinderporno", wat eerder niet goed gedekt was. Webcammen op deze manier valt zowel hier onder, maar dat valt natuurlijk ook het eerder genoemde "grooming" wat trouwens valt onder atrikel 248e, wat pas ook per januari 2010 in werking getreden.

zie ook: verdrag van Lanzarote

Dat is dikgedrukt omdat dat het stukje wetstekst is dat hier relevant is, wat jij hier in iets leesbaardere schrijftaal weergeeft. "Toegang verschaffen tot" staat niet in de wetstekst. "Invoeren" wel.

De tekst is per 1 januari 2010 veranderd. Toen is o.a. is regel m.b.t. "het zichzelf toegang verschaffen tot" aan 240b toegevoegd.

Citaat:

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding -of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft

http://www.seksueelmisdrijf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=219

deze tekst is afkomstig uit het in 2007 ondertekende verdrag van lanzarote, dat in 2010 van kracht is geworden in NL:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2007/10/25/verdrag-stelt-zich-verschaffen-van-toegang-tot-kinderporno-strafbaar.html

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2009/11/24/wet-beschermt-kinderen-tegen-seksuele-uitbuiting.html

Voor deze wijziging konden bijvoorbeeld streaming van films en webcammen niet strafbaar gesteld worden omdat er feitelijk geen film werd gedownload.

Art. 248a
Als ik aan een meisje van 16 op haar verjaardag een "verjaardagskado" geef en seks met haar heb is dat kado toch aanwijsbaar bedoeld voor haar verjaardag en niet als middel voor 'opzettelijk beweegbaar aangezet tot'?
Ik bedoel het is dan toch niet te bewijzen dat er wel een ruil van goederen voor seks was?

Art. 248b
Al zou de persoon wel 18 zijn dan is er bij betaling toch sprake van illegale prostitutie? Even ervan uitgaande dat ze niet bij de KvK als prostituee staat ingeschreven.

Wat ik niet tegenkom is bijv. "onttrekking uit de ouderlijke macht" als zou ik een meisje van 16 mee naar mijn huis nemen zonder dat haar ouder daarvan op de hoogte zijn.
Kunnen haar ouders jou 'ontvoering van een minderjarige' ten laste laten leggen?
Of behoort dat tot een ander wetsartikel?

Ik heb geen idee. Dit forum lijkt me ook niet de aangewezen plek voor deze vragen. Wanneer je deze situaties daadwerkelijk bij de hand hebt raad ik je aan een advocaat te zoeken. En Stop it Now te bellen. Als het fictieve situaties zijn dan is het meer een vraag voor op een forum over juridische kwesties.

team schreef:

Kort samengevat komt het er op neer dat elke vorm van seksueel contact met iemand die jonger is dan 16 jaar echter wel strafbaar is.

Niet volgens art. 245.
Daar staat immers dat binnen echt seks met iedereen ouder dan 12 jaar toegestaan is!

Opties reactieweergave

Kies uw favoriete manier om reacties weer te geven en klik op "instellingen opslaan" om uw veranderingen te activeren.